استفاده از قطعات بتنی آماده

فهرست

قطعات بتنی آماده

بتن قسمت 8

مزایای استفاده از قطعات بتنی آماده

 

١- قطعات سیپورکس دارای مزایای زیر است در اندازه های استاندارد تهیه می شوند و برای هر گونه نقشه ساختمانی مناسب می باشند. قطعات سید احتیاج به عایق اضافی ندارند و حتی می توانند به عنوان عایق در بعضی موارد م مصرف قرار گیرند

– مقاومت یک سقف سیپورکس در مقابل حرارت و برودت به عنوان عایق در مرتبه بهتر از یک سقف بتن معمولی است.

٣- مقاومت یک دیوار ۱۰ سانتیمتری سیپورکس در مقابل حرارت وی معادل یک دیوار ۵۷ سانتیمتری از آجر می باشد.

۴- به علت ضریب تبدل حرارتی پائین در مصرف انرژی برای گرم کردن و سرد کردن ساختمانها صرفه جویی زیادی می شود و تعادل بین حرارت متغیر روز و شب در داخل ساختمان بوجود می آوریم.

۵- به دلایلی که در مورد جذب و دفع رطوبت ذکر شد رطوبت داخل ساختمانها را متعادل نگاه می دارد.

۶- در مقابل آتش سوزی مقاومت فوق العاده دارد. ۷- سبکی وزن قطعات سیپورکس موجب صرفه جویی زیادی در فونداسیون ها واستخوان بندی ساختمان ها می شود.

۸- احتیاجی به ابزار و ماشین آلات سنگین و پیچیده برای نصب آنها نیست.

۹- چون نصب آنها فوق العاده آسان است می توان از کارگران نیمه متخصص نیز استفاده نمود.

۱۰- از قعطات سیپورکس برای ساخت دیوار – سقف و کف می توان استفاده نموا و تدارکات و تهیه مصالح را فوق العاده آسان کرد.

۱۱- استفاده از سیپورکس طول مدت ساخت ساختمان را فوق العاده تقلیل بتن می دهد و به علت سبکی وزن و آسانی کاربرد استعمال آن در مناطق زلزله خیز توصیه می شود.

۱۲-سبکی  ظاهری آن طوری است که می توان بدون هیچ پوشش وروکشی از آن استفاده نمود و رنگ کاری آن فقط احتیاج به یک آستر نازک دارد. در بسیاری از موارد حتی بدون آستر نیز می توان آن را رنگ کرد.

 

 

 

افقی عمودی وزن مخصوص خشک بدون آرماتور - کیلوگرم برمترمکعب
500 500 کیلوگرم / مترمکعب
0.10 0.10 ضریب تبادل حرارتی- کیلوکالری
80
کیلوگرم مترمربع فشار زیاد
3.5
کیلوگرم سانتیمتر مربعتا 3 متر طول
بارمجاز
750 750 وزن- کیلوگرم بر مترمکعب