محاسبه u-value     1
         
  اجزا    
  کاربرد:    
  Exposure:    
         
  شرایط آب و هوایی    
    Temp C درصد رطوبت    
  داخلی:    
  خارجی:    
     
  ساختار مصالح    
    ضخامت انتقال حرارت مقاومت حرارتی Condensation  
  لایه ها (mm)   (W/mK)   (m2K/W) risk?  
  داخل        
   
   
   
   
   
   
   
   
  خارج         
    مقاومت نهایی m2K/W  
   
  یا پرت حرارتی U-VALUE W/m2K